Klik Di Sini Untuk Panduan Mengisi Borang Permohonan

Panduan Permohonan

1. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Pengarah dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh keputusan diberitahu.
The Application shall be submitted to the Director General within thirty days from the date of the decision been notified.

2. Bahagian A - Sila pilih petak yang berkenaan.
Part A - Please check the relevant box.

3. Satu Borang Permohonan adalah untuk satu keputusan sahaja. Jika Dalam satu keputusan itu melibatkan Akta yang berlainan sila pilih kotak pada Akta yang berkaitan.
One Application Form is for one decision only. If in a decision involves different Acts, please check on the relevant Acts.

4. Nombor Rujukan JKDM di butiran 12 merujuk kepada nombor rujukan surat keputusan JKDM ke atas perkara yang disemak semula.
The RMCD Reference Number in item 12 refers to the reference number of the RMCD decision letter on the matter under review.

5. Butiran 14 hendaklah menjelaskan dengan lengkap alasan untuk semakan semula.
Item 14 shall fully explain the grounds for review.

6. Semua maklumat yang dikehendaki hendaklah diisi dengan lengan lengkap dan jelas.
All information required must be completely and clearly filled.

7. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan memuat naik apa-apa dokumen ilustrasi (jika berkaitan) serta maklumat lain bagi menyokong permohonan semakan semula.
Each application shall be accompanied with any document or illustration (if applicable) and other information to support the application for review.

8. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses sehingga maklumat mencukupi dikemukakan.
Incomplete applications will not be processed until the complete information is submitted.

9. Permohonan tidak akan diproses jika rayuan ke atas perkara yang sama telah difailkan di Tribunal atau Mahkamah.
The application will not be processed if an appeal on the same matter has been filed in a Tribunal or Court.